Общо събрание на сдружение „Национален институт по обществени поръчки“ (НИОП)

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

01.09.2023 г.

Днес 01.09.2023 г., отправям настоящата покана за провеждане на заседание на ОС на Сдружение „Национален институт по обществени поръчки”, както следва: за дата на провеждане на заседанието определям 19.09.2023 г. в 14:00 часа в гр. Монтана, 3400, ул. „Св. Климент Охридски” 5А;

 

Заседанието следва да се проведе при следния дневен ред:

 

1. Приемане на отчета за дейността на Сдружението за периода 01.2021 г. – 12.2021 г.;

2. Приемане на отчета за дейността на Сдружението за периода 01.2022 г. – 12.2022 г.;

3. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.;

4. Приемане на проектобюджет за 2023 г.;

5. Промяна в Устава;

6. Промяна в състава и/или броя на УС

7. Промяна в състава и/или броя на членовете на органите на Фондация „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП“ с ЕИК: 176992966 и съответна промяна в Устава;

8. Промяна в състава и/или броя на членовете на органите на Фондация “ПРАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП” с ЕИК 176962268 и съответна промяна в Устава;

9. Разни 

При липса на кворум съгл. чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15:00ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на Сдружение НИОП могат да упълномощят член на сдружението, който да го представлява.


ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

27.02.2023 г.

Днес, 27.02.2023г.,

По решение на управителния съвет от 25.02.2023г. на Сдружение с нестопанска цел "НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"; ЕИК 175387843, наричано по-долу за краткост „Сдружението“ или „НИОП“ , със седалище и адрес на управление в Монтана, п.к. 3400, ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, на основание чл. 13, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание в гр. Монтана, п.к. 3400, ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5 на 03.04.2023г. от 14:00ч. при следния

дневен ред: 

1. Приемане отчета за дейността на НИОП за 2022 г.;

2. Приемане на финансовия отчет за приходите и разходите на НИОП за 2022 г.;

3. Приемане на проекто – бюджета на НИОП за 2023 г.;

4. Промяна в броя и/или състава на Управителния съвет на Сдружението;

5. Промяна в Устава на Сдружението и приемане на нов Устав;

6. Промяна в броя и/или състава на органите на Фондация "ПРАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП" Фондация, ЕИК 176962268  и съответна промяна в Учредителния акт;

7. Други.

При липса на кворум съгл. чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15:00ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на Сдружение НИОП могат да упълномощят член на сдружението, който да го представлява.