ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОTO СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (НИОП)

УС на Сдружение НИОП, съгл. чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 18.03.2022 г. в 14 ч., на адрес: гр. Монтана, п.к. 3400 бул./ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, ап. 510 при следния дневен ред за провеждане на Общото събрание:

    1. Приемане отчета за дейността на НИОП за периода ян. 2021 – дек. 2021 г.;

    2. Приемане на финансовия отчет за приходите и разходите на НИОП за периода ян. 2021 – дек. 2021 г.;

    3. Приемане на проекто-бюджета на НИОП за периода ян.— дек. 2022 г.;

    4. Промяна в състава и/или броя на УС;

    5. Разни.


При липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НИОП могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.