ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

 СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (НИОП)

Управителният съвет на Сдружение НИОП, съгласно чл. 13, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 28.05.2021г. в 14:00 ч., на адрес: гр. Монтана, п.к. 3400, бул./ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, ап. 510, при следния дневен ред за провеждане на Общото събрание:

При липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НИОП могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.