Проекти

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на финална пресконференция по Проект BG05SFOP001-3.003-0139 „Ефективна съдебна реформа чрез ефективно наказателно правосъдие при разходването на европейски и публични средства“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

С настоящия проект бяха разработени дейности и осъществени цели, които са от изключителна значимост за обществените и икономически интереси както на публичната власт, така и на гражданите и бизнеса. Беше разработен механизъм за включване на гражданско участие в идентифицирането на корупционни механизми и измами при разпореждането с европейски и бюджетни средства от страна на бенефициенти по оперативните програми, които действаха в двата предходни програмни периода, а именно 2007-2013 и 2014-2020 г. Изключително актуалният ракурс на този проект е във факта, че предлага нормативни промени, свързани с най-новите европейски директиви и регламенти в сферата на антикорупцията и измамите, а именно Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939. С програмните документи, които бяха разработени по проекта, се цели усилията на държавата в сферата на антикорупцията и превенция на измамите да не останат само на хартия и да не бъдат единствено използвани като политическа и партийна пропаганда. Бяха разработени механизми, значението на които бихме искали чрез Вас да достигне до гражданското общество и до гражданите, така че те да могат ефективно да бъдат използвани за защита на гражданите и неправителствения сектор от административните своеволия и произвол, които все още не са дефинирани като престъпления в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс. С този проект бяха предложени разумни и ефективни нормативни промени, които да доведат както до отразяване в българското законодателство на изискванията на европейските документи за контрол върху корупцията и измамите, така и да въоръжат неправителствения и гражданския сектор с ефективен инструментариум за превенция на корупция и измами.

Финалната пресконференцията ще бъде проведена на 11.08.2022 г. от 9:30 – 10:30 ч., в сградата на Висше училище по мениджмънт, гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ 20, ет. 2. Програмата на пресконференцията е както следва:

9:30-9:45 ч. - Регистриране на участниците

9:45-10:30 ч. - Представяне на дискусионни въпроси по наказателно правосъдие и коментар на Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939– адв. Ева Радева.

За информация и контакти: адв. Ева Радева, ръководител на проекта. E-mail: eradeva@evaradeva.com, тел.: 088259769

За връзка с медиите: г-н Стефан Стефанов, правен съветник и ПР. e-mail: sstefanov@evaradeva.com, тел.: 0892213595

Този проект е финансиран от ЕС чрез договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0139-C01 по

Оперативна програма Добро Управление

www.eufunds.bg


Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0139-C01

Основната цел на проекта е създаване на условия за подобряване на съдебната система в България, от една страна чрез отправяне на предложения за подобрения в съдебната система чрез постигане на ефективна наказателна политика в областта на разходване на Европейски средства, а от друга чрез насърчаване на про-активно участие на секторни и профилирани неправителствени организации като Национален институт по обществени поръчки и граждански контрол в процеса по наблюдение и оценка на стратегиите за реформа в съдебната система.


Очаква се изпълнение на проекта да постигне резултати, които се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система чрез постигане на модерна и ефективна наказателна политика в България чрез необходимите институционални и нормативни реформи, като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.


Специфичните цели на проекта са обвързани с постигането на основната проекта цел и са следните:

– Да се подобри нормативната уредба в наказателното правосъдие като част от съдебната реформа, чрез изпълнение на мерки в посока на успешно транспониране на Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939;

– Да се насърчи ангажираността на секторни и профилирани неправителствени организации, работещи в правната сфера;

– Да се постигне устойчивост чрез разработване на механизъм за осъществяване на граждански контрол и техники за наблюдение на промените, в резултат на транспонираното от Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939;

Очакваните резултати от изпълнение на проекта се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система чрез постигане на модерна и ефективна наказателна политика в България чрез необходимите институционални и нормативни реформи, като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Проекта разполага със следния бюджет: 93 954.14, от които БФП – 100%, от които 85% (79 861.02 лв.) Европейско финансиране и 15% (14 093.12 лв.) – Национално съфинансиране

Продължителността на проекта е заложена в периода от 12.02.2021 г. до 12.08.2022 г.

Този проект е финансиран от ЕС чрез договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0139-C01 по

Оперативна програма Добро Управление

www.eufunds.bg

Провеждане на обучения на целеви групи по проект BG05SFOP001-3.003-0139-C01 "Ефективна съдебна реформа чрез ефективно наказателно правосъдие при разходването на европейски и публични средства "


В изпълнение на Дейност 6 „Изпълнение на мерки за изграждане на капацитет“ по проект № BG05SFOP001-3.003-0139-C01 „Ефективна съдебна реформа чрез ефективно наказателно правосъдие при разходването на европейски и публични средства“ по процедура ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 Сдружение „Национален институт по обществени поръчки" ще организира две обученияна 06.07.2022 г. и на 13.07.2022 г.

Първото обучение (06.07.2022 г.) ще бъде за представители на съдебната власт и ще бъде посветено на изводите, направени от изпълнението на дейности 2, 3 и 4, а именно:

Дейност 2: Изследване на съдебната практика в областта на наказателните дела, засягащи спорове относно финансовите интереси на Съюза;

Дейност 3: Проучване на добри практики от държавите членки в контекста на Директива (ЕС) 2017/1371;

Дейност 4: Разработване на сборник със законодателни промени в духа на Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939.

Второто обучение (13.07.2022 г.) е предназначено за представители на заинтересованите страни по цикъла на усвояване на европейски средства - граждани, бизнеса и НПО сектора.

От една страна, обученията ще представят анализите и изводите от изпълнението на настоящия проект, а от друга - ще имат и фокус върху отговорността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите, свързани с обществените поръчки като средство за разходване на европейски средства. И на двете обучения ще бъде представен Механизъм за осъществяване на граждански контрол и техники за наблюдение на промените в резултат на транспонираното от Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939, както и указания как да се работи с него.

Обученията ще бъдат еднодневни и ще се проведат в сградата на Висше училище по мениджмънт, гр. София - ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2.


Този проект е финансиран от ЕС чрез договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0139-C01 по

Оперативна програма Добро Управление

www.eufunds.bg

Доклад по дейност 2.pdf

Доклад по Дейност 2

„Изследване на съдебната практика в областта на наказателните дела, засягащи спорове относно финансовите интереси на Съюза“

Research_PPNI_final.pdf

Проучване по Дейност 3

Проучване на добри практики от държави - членки на Европейски съюз в контекста на Директива (ЕС) 2017/1371

Sbornik_promeni.pdf

Сборник по Дейност 4

Разработен сборник със законодателни промени в духа на Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939

Mehanizym.pdf

Механизъм за граждански контрол по Дейност 5

Разработен механизъм за осъществяване на граждански контрол и техники за наблюдение не промените, в резултат на транспонираното от Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939