Проект BG05SFOP001-2.025-0077-C01 "Нормативни решения на местно ниво за оптимизиране на интреграционни политики", финансиран по ОПДУ 2014-2020

Проект № BG05SFOP001-2.025-0077-C01 "Нормативни решения на местно ниво за оптимизиране на интеграционните политики", финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

На 22.08.2022 г. стартира проект "Нормативни решения на местно ниво за оптимизиране на интеграционните политики", финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство " по ОПДУ 2014-2020 с договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0077-C01/22.08.2022 г.

Бенефициентът Сдружение НИОП изпълнява проекта в партньорство с Община Монтана. 

Бюджетът на проекта е 59 875.20 лв., от които 100 % БФП. От тях 85% (50 893.92 лв.) са европейско финансиране и 15% (8 981.28 лв.) - национално съфинансиране. 

Основната цел на проекта е партньорство между публичния и частен сектор за прозрачност в процеса на управление на общинска собственост в контекста на интеграционна политика, чрез насърчаване на гражданския мониторинг и откритостта в управлението. Проектът има следните специфични цели, в съответствие с програмните:

СЦ 1. Постигане на партньорско управление с гражданите и бизнеса чрез ефективен и конструктивен диалог между между местната власт и гражданите в контекста на управление на общинска собственост;

СЦ 2. Открито и отговорно управление на общинска собственост чрез гражданско участие и изменения в местната нормативна уредба.

Основните дейности по проекта са:

1. Анализ на местната нормативна уредба и стратегически документи в областта на интеграционните политики, свързани с общинска собственост и дефиниране на мерки за оптимизиране;

2. Изследване на решенията на Общински съвет през последните 5 години, засягащи преобразуването на публичната общинска собственост в частна такава и на съдебна практика, във връзка с оспорване на решенията;

3. Проучване на последващото управление на преобразуваната през последните 5 години частна общинска собственост на територията на община Монтана в контекста на интеграционна политика;

4. Провеждане на форум за обсъждане на дефинираните препоръки.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта, най-общо, ще се постигне:

- адресиране на проблемите на целевите групи;

- създаване на предпоставки за повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите;

- изпълнени мерки за нарастване на активността на НПО и гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в контекста на общинската собственост;

- подобрено управление на общинската собственост, в съответствие с нуждите на обществото;

- намален брой оспорени решения на Общински съвет за преобразуване на общинска собственост;

- промяна на нагласите, относно позитивите от активно гражданско участие в управлението, в т.ч. по-висока удовлетвореност на гражданите и повишено доверие в администрацията.

Този проект е финансиран от ЕС чрез договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0077-C01/22.08.2022 г. по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 

https://www.eufunds.bg/bg